Voorbereidende werkzaamheden van start

Aannemersbedrijf Dura Vermeer start in de week van 25 februari met bodemonderzoek en het verwijderen van bomen en struiken om ruimte te maken voor de bouw van de windmolens. Naar verwachting starten zij in mei met de aanleg van wegen en opstelplaatsen voor bouwkranen en de bouw van de fundering van de windmolens.

Bodemonderzoek
Om tot een goede inrichting van het windpark te komen vindt eerst bodemonderzoek plaats. Met het in kaart brengen van de bodem kan op elke plek waar een windmolen moet komen de juiste fundering bepaald worden. Deze zogeheten sonderingen worden uitgevoerd met een sondeerunit. Dit bodemonderzoek levert voor de omgeving geen hinder op.

Nuon

Sondeerunit

Verwijderen van bomen
Om de verschillende locaties van de windmolens bereikbaar te maken en de werkterreinen in te richten is het noodzakelijk een aantal bomen en struiken te verwijderen. Nuon hecht veel waarde aan de omgeving en gaat daarom zorgvuldig te werk. In samenspraak met de aannemer Dura Vermeer en de ecoloog van het havenbedrijf is een plan gemaakt waarbij de bestaande boomstructuur zoveel mogelijk behouden blijft. De werkzaamheden worden ruim voor het broedseizoen afgerond. In onderstaande overzichtstekeningen kunt u zien waar de werkterreinen worden ingericht. Op deze plaatsen worden bomen en struiken verwijderd.

Het verwijderen van de bomen en struiken geeft mogelijk hinder voor de omgeving, maar dit zal beperkt zijn tot geluidsoverlast en het zicht op de werkzaamheden. Waar nodig worden (verkeers)veiligheidsmaatregelen getroffen.

Vragen over de werkzaamheden?
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de Site Manager Erik Duijtshoff. Telefoonnummer 06-55 87 46 58 of per mail.

Nuon